• Artykuł poświęcony związkom angielskiego pisarza Edwarda Morgana Forstera z Polską. Na podstawie zachowanych materiałów omawia dwie wizyty Forstera na polskim terytorium i ich ślady w twórczości pisarza, zarówno we wspomnieniach i korespondencji, jak i tekstach publicystycznych, esejach i pogadankach radiowych. Druga część artykułu poświęcona jest obecności twórczości Forstera w Polsce od okresu międzywojennego (szczegółowo omówiona została krytyczna recepcja pierwszej wydanej w Polsce powieści pisarza Droga do Indii w roku 1938) do współczesności. Artykuł zamyka omówienie opublikowanych w Polsce prac naukowych o twórczości Forstera.