• در پژوهش¬های متعدد، ارتباط میان حافظ و امرسن بررسی و در این زمینه، بیشتر بر تأثیر حافظ بر امرسن و گاه شباهت میان آن‌دو یا شیفتگی امرسن به حافظ تأکید شده است؛ اما جنبه¬های تاریخی این ارتباط و چرایی آن بررسی نشده است. توجه به آمریکای قرن نوزدهم، جنبش¬ها و گفتمان¬های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور، پژوهش حاضر را به نتایجی روشنگر رهنمون می¬شود. علاوه‌بر تلاش آمریکا برای خلق هویت ملی مستقل از بریتانیا، عزم امرسن برای ایجاد سنت ادبی متمایز از ادبیات بریتانیایی، نوجویی و آزاداندیشی او در استقبال از فرهنگ¬های غیراروپایی، جهان¬شمول‌بودن اندیشه‌های حافظ از یک سو و مشابهت¬های میان تعالی¬گرایی امرسن و عرفان حافظ از سوی دیگر، زمینه¬ را برای نزدیک‌شدن امرسن به حافظ در دوره¬ای خاص از تاریخ ادبیات آمریکا فراهم می¬کند. مجموعۀ این عوامل سیاسی، فرهنگی و ادبی، چرایی و چگونگی اقبال امرسن به حافظ در دورۀ شکوفایی ادبیات آمریکا را آشکار می¬کند.