• "ആമുഖം: അവസാനം മലയാളം വായനക്കാർക്ക് ജീവാനന്ദനം എത്തിച്ചേർന്നു"

  Author(s):
  Anthony Cerulli (see profile)
  Date:
  2016
  Subject(s):
  Indian literature, Sanskrit, Translation
  Item Type:
  Other
  Tag(s):
  Malayalam literature, allegory
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6DP61
  Abstract:
  Preface (in Malayalam) to a Malayalam translation of a Sanskrit allegory, Jivanandanam.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter
  Publisher:
  കുന്നത്ത് മന ആയുർവേദം പുസ്തകങ്ങൾ
  Author/Editor:
  ഡോ. പി. കെ. വി. ആനന്ദ് (ട്രാൻസ്)
  Book Title:
  ജീവാനന്ദനം
  Chapter:
  ആമുഖം: അവസാനം മലയാളം വായനക്കാർക്ക് ജീവാനന്ദനം എത്തിച്ചേർന്നു
  Start Page:
  3
  End Page:
  9
  Status:
  Published
  Last Updated:
  4 months ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf cerulli_jvm_preface_pub2016.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 6